General Policy

General Policy

General Policy

นโยบายทั่วไปของ BNI

ปรัชญาของ บีเอ็นไอ

ความสำเร็จของบีเอ็นไอ มาจากสมาชิกที่มีทัศนคติบวก และพร้อมเป็นผู้ให้การสนับสนุนบนพื้นฐานของการสนับสนุน ซึ่งกันและกัน โดยมีพันธสัญญากับเพื่อนสมาชิกตามปรัชญาของบีเอ็นไอ “ผู้ให้คือผู้ได้รับ” “Givers Gaine” เมื่อท่านให้ธุรกิจแก่ผู้อื่น ท่านก็จะได้รับธุรกิจเป็นการตอบแทนเช่นกัน

พันธกิจ

พันธกิจของเราคือ ช่วยเหลือสมาชิกให้เพิ่มยอดธุรกิจโดยผ่านระบบ ที่มีโครงสร้างแบบมืออาชีพและแนวคิดเชิงบวกของ “ระบบการตลาด แบบแนะนำธุรกิจให้กันและกัน” “Word-Of-Mouth” ซึ่งเป็นแนวทาง ในการช่วยพัฒนาสายสัมพันธ์ระยะยาวด้วยธุรกิจที่มีคุณภาพ อย่างมืออาชีพ

วาระการประชุม บีเอ็นไอ

 1. ช่วงสร้างสายสัมพันธ์ (Open Networking)
 2. กล่าวต้อนรับแขก (Visitors) และแนะนำทีมผู้นำกลุ่ม Leadership Team, กรรมการผู้บริหารกลุ่ม (Membership Committee), ฝ่ายต้อนรับแขก (Visitor Hosts), NEC ผู้ให้ความรู้ประจำกลุ่ม, และ Event Coordinator
 3. วัตถุประสงค์ และ ภาพรวมของบีเอ็นไอ
 4. ช่วงให้ข้อมูล/ความรู้
 5. ประกาศชื่นชม BNI Network Leaders
 6. ส่งต่อกล่องนามบัตรของสมาชิกในกลุ่ม
 7. กล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่ และ/หรือ ประกาศต่ออายุสมาชิก
 8. แนะนำตัวและนำเสนอธุรกิจ 30 วินาที
 9. กล่าวต้อนรับ Visitors และแนะนำตัว
 10. รายงานของรองประธานกลุ่ม
 11. รายงานของ Membership Committee
 12. เลขา/เหรัญญิกกลุ่มประกาศผู้นำเสนอธุรกิจ 5 นาที ใน 6 สัปดาห์ หน้า
 13. นำเสนอธุรกิจ 5 นาที (รวมถาม-ตอบ)
 14. ช่วงแนะนำธุรกิจ (Referrals) และแบ่งปันประสบการณ์การใช้ สินค้า และการบริการ (Testimonials)
 15. หัวข้อตรวจทานการให้และรับ Referrals (Referrals Reality Check)
 16. รายงานของเลขา/เหรัญญิกกลุ่ม
 17. ประธานกล่าวขอบคุณแขกที่มาเยี่ยมการประชุม
 18. ช่วงประกาศ BNI เตือนทบทวนและรายงานหัวข้อพิเศษ เช่นการ อบรม MSP, การประชุม LT Meeting
 19. ช่วงมอบรางวัลสำหรับสมาชิกที่มอบใบ Referrals และผู้ที่เชิญ Visitors มา
 20. ปิดการประชุม

ข้อแนะนำและแนวทางการปฏิบัติ

ข้อแนะนำนี้ เป็นข้อแนะนำเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับทุก ๆ กลุ่ม ประชุม (Chapter) เพื่อให้เกิดความราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพ

การเยี่ยม Chapter

 • ไม่อนุญาตให้สมาชิกไปเยี่ยมแชพเตอร์อื่น ทั้งในเขตเดียวกันหรือ ต่างเขตในทุกสถานะ ได้แก่ ตัวแทน แขก ผู้สังเกตการณ์ประชุม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อรักษาภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของสมาชิก ตามหลักปรัชญา Giver Gain®
 • หากต้องการติดต่อธุรกิจกับสมาชิกต่างแชพเตอร์หรือต่างจังหวัด ให้ประสานงานผ่าน Director Consultant ประจำกลุ่มเพื่อ พิจารณาและดำเนินการต่อไป
 • LT Team ที่ต้องการสังเกตการณ์ประชุมต่างแชพเตอร์ เพื่อนำมาพัฒนาแชพเตอร์ให้ประสานงานกับ Senior Director Consultant ประจำกลุ่มเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป

การขาดประชุมและการมาสาย

 • สมาชิกที่เข้าประชุมหลังจากประธานเปิดการประชุมด้วย คำกล่าวต้อนรับ อาทิ “สวัสดีค่ะ/สวัสดีครับ” แล้วเรียกว่า “เข้าประชุมสาย” สมาชิกที่เข้าประชุมหลังจากสมาชิกคนแรก เริ่มแนะนำตัวและพูดข้อมูลธุรกิจ 30 วินาที (Weekly Presentation) เรียกว่า ขาดประชุม (Absence) และไม่สามารถ แนะนำตัวให้ข้อมูลธุรกิจ 30 วินาทีได้ อนึ่ง ทุกการมาสาย 3 ครั้ง – ขาดประชุม 1 ครั้ง, การมาสาย 6 ครั้ง – ขาดประชุม 2 ครั้ง เป็นต้น

หมายเหตุ: การนับจำนวนครั้งการขาดประชุมให้นับวัน ที่ไม่มาประชุม (ขาด) รวมกับการขาดประชุมจาการมาสาย และ การขาดประชุมจากการส่งตัวแทนเกินจำนวนที่กำหนด การขาดประชุมและการมาสาย เหมือนเป็นการลดความ น่าเชื่อถือในธุรกิจสำหรับสมาชิก ดังนั้นให้ Membership Committee ออกจดหมายเพื่อเป็นการช่วยเตือนสมาชิก ที่มาสายหรือกลับก่อนเวลาเลิกประชุม หากกรณีสมาชิก ยังคงปฏิบัติเช่นเดิม Membership Committee ใน Chapter นั้นๆ สามารถประกาศเปิดรับสมัครในอาชีพนั้นๆ ได้ (หมายถึงยุติสมาชิกภาพของสมาชิกรายนั้น)

การส่งตัวแทนเพื่อมาประชุมแทนสมาชิก

 • ผู้ที่สามารถมาเป็นตัวแทนได้คือ ลูกค้าที่ไม่ใช่สมาชิกบีเอ็นไอ, เพื่อนที่ไม่ใช่สมาชิกบีเอ็นไอ, สมาชิกในครอบครัว, หุ้นส่วนบริษัท, หรือพนักงานในบริษัทท่าน
 • ไม่อนุญาตให้ใช้ตัวแทนคนเดียวกันเป็น Sub กับสมาชิก ในแชพเตอร์มากกว่า 1 คน (Sub เวียน)
 • ด้วยวัตถุประสงค์ของการเป็นตัวแทนคือเสมือนเป็นหนึ่งใน สมาชิกบีเอ็นไอ ขอแนะนำให้สมาชิกใช้ตัวแทนให้น้อยที่สุด อย่างไรก็ตามกรณีมีเหตุจำเป็น สมาชิกส่งตัวแทนได้ 5 ครั้ง ใน 6 เดือน การส่งตัวแทน ครั้งที่ 6 = ขาด 1 ครั้ง ครั้งที่ 7 = ขาด 2 ครั้งเป็นต้น

ธุรกิจเครือข่าย/ขายตรง

 • สมาชิกที่ทำธุรกิจเครือข่าย/ขายตรง สามารถประชาสัมพันธ์ ได้เฉพาะสินค้าหรือบริการเท่านั้น ไม่สามารถเปิดโอกาสทาง ธุรกิจในการชักชวนหาสมาชิกเข้ากลุ่มเครือข่าย

การสนับสนุนจาก BNI

นอกเหนือจากการได้เข้าร่วมประชุมตลอด 52 สัปดาห์ต่อปีแล้ว สิ่งที่สมาชิกจะได้รับการสนับสนุนจากบีเอ็นไอเพิ่มเติมมี ดังต่อไปนี้

การตลาดสำหรับ Chapter

โบรชัวร์ เอกสารข้อมูลสำหรับ Visitor, สิ่งพิมพ์ข้อมูลข่าวสาร Website BNIConnectglobal.com, Website BNITHAILAND.com สำหรับการประชาสัมพันธ์สมาชิกและแชพเตอร์ผ่าน Chapter Website

สิ่งสนับสนุน Chapter

ป้ายชื่อสมาชิก, ป้ายคุณวุฒิ, เข็มต่างๆ, ประกาศนียบัตร, กิจกรรม Workshop ต่างๆ, โบรชัวร์นโยบายสมาชิก, เข็มและโล่รางวัล ต่างๆ, ใบสมัครสมาชิกแบบออนไลน์และแบบฟอร์ม หนังสือ ต่างๆ อาทิ Givers Gain@หนังสือ Connector Effect คู่มือ 90 Day Success เป็นต้น

การสนับสนุนจากสำนักงานใหญ่ เช่น Website BNI.Com, Website Business Builder, SuccessNet Online, Mobile Application เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของการสมัครเป็นสมาชิก

บีเอ็นไอ ประเทศไทย ขอแจ้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูล ส่วนบุคคล (PDPA)ว่าสมาชิกที่สมัครมาใน BNI เป็นนักธุรกิจ ที่ ต้องการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของตัวเอง ด้วยระบบธุรกิจแบบบอก ต่อของ BNI เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นสมาชิก ทาง BNI และ ทาง CHAPTER จะมีการเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคล สมาชิกเพื่อใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของสมาชิก เพื่อ เป็นการประชาสัมพันธ์ และ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับสมาชิก ของ BNI ในช่องทางต่างๆ การประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของทาง BNI และ CHAPTER เพื่อให้ได้รับโอกาสทางธุรกิจที่มีคุณภาพ

กฎจรรยาบรรณของ บีเอ็นไอ

 1. ข้าพเจ้าให้บริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่ได้นำเสนอไว้แล้ว
 2. ข้าพเจ้าชื่อตรงต่อเพื่อนสมาชิก และการแนะนำของ พวกเขา
 3. ข้าพเจ้ามีไมตรีจิต และสร้างความไว้วางใจ ให้เกิดขึ้น ในหมู่สมาชิก และผู้ที่ได้รับการแนะนำมา
 4. ข้าพเจ้ารับผิดชอบ ในการติดตามงาน ที่ได้รับการแนะนำมา
 5. ข้าพเจ้าแสดงออก ซึ่งทัศนคติบวก และให้การสนับสนุนแก่เพื่อน สมาชิก
 6. ข้าพเจ้ายึดมั่นมาตรฐานจรรยาบรรณ ในอาชีพของข้าพเจ้า

(หมายเหตุ: แนวทางมาตรฐานความเป็นมืออาชีพ พึงต้องปฏิบัติตามกฎจรรยาบรรณข้างต้น)

นโยบายทั่วไป

 1. ในหนึ่ง Chapter อนุญาตให้มีเพียงหนึ่งคนต่อหนึ่งอาชีพธุรกิจ เท่านั้นโดยคณะกรรมการบริหารกลุ่ม (Membership Committee) เป็นผู้พิจารณาการรับสมาชิกและตัดสินกรณีมีอาชีพทับซ้อน
 2. สมาชิกต้องนำเสนอธุรกิจซึ่งเป็นอาชีพหลักเท่านั้น ไม่ใช่ธุรกิจ เสริม (Part Time) หรือธุรกิจรอง และ เป็นผู้มีประสบการณ์ใน สายอาชีพนั้นๆ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 3. การประชุมประจำทุกสัปดาห์ ใช้เวลา 90 นาที สมาชิกต้องมา ตรงเวลาและอยู่จนจบการประชุม
 4. หนึ่งบุคคลสามารถเป็นสมาชิกได้เพียงหนึ่งกลุ่ม (Chapter) เท่านั้น, ไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกในกลุ่มอื่นของบีเอ็นไอหรือแม้แต่ เป็นสมาชิกในกลุ่ม, องค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้หรือรับ Referrals ซึ่งกันและกัน เนื่องจากจะเป็นการทำให้ลดพันธสัญญา กับสมาชิกในกลุ่ม Membership Committee ต้องเข้มงวดใน นโยบายนี้
 5. การเข้าร่วมประชุมเป็นสิ่งสำคัญต่อกลุ่มสมาชิกสามารถส่งตัวแทนมาร่วมประชุมแทนได้หากท่าน ไม่สามารถมาประชุมและไม่นับว่าขาดการประชุม ตัวแทนท่านต้องไม่เป็นสมาชิกในกลุ่มเดียวกันหรือ ต่างกลุ่ม ขอให้ดูคุณสมบัติของตัวแทนในหัวข้อ “การส่งตัวแทนเพื่อมาประชุมแทนสมาชิก” กรณีมีเหตุจำเป็น สมาชิกขาดประชุมได้ 3 ครั้ง ในทุกๆ 6 เดือน
 6. สมาชิกต้องมีการให้ Referrals และ/หรือ เขิญ Visitor มาเยี่ยม Chapter ซึ่ง Chapter อาจกำหนดจำนวน Referralsขั้นต่ำเพื่อรักษา ความคงอยู่ของกลุ่มสมาชิก กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำให้สมาชิกเชิญ แขกที่มีคุณภาพมาร่วมการประชุม Chapterอย่างน้อย 2 คนใน 6 เดือน โดยดูจากรายงาน Member Traffic Light ของสำนักงานบี เอ็นไอ หากไม่เป็นไปตามที่กำหนดให้ Committee ดำเนินการตามที่ กำหนดในนโยบาย
 7. Visitor เข้าเยี่ยมการประชุมใน Chapter ต่างๆ ได้รวม 2 ครั้งใน 6 เดือน
 8. Speakers (ผู้นำเสนอธุรกิจ 5 นาที) ต้องเตรียมของรางวัลมูลค่าขั้น ต่ำ 500 บาท เพื่อมอบให้ผู้โชคดี ผู้มีสิทธิ์ในการรับรางวัลคือสมาชิก ที่ให้ Referrals หรือเชิญ Visitors มาเยี่ยมกลุ่ม
 9. ไม่มีการขอลาหยุด ยกเว้น กรณีลาป่วยตามแพทย์สั่ง ซึ่งสมาชิก มีกำหนดลาได้ 8 สัปดาห์โดยการอนุมัติล่วงหน้าจากคณะกรรมการ บริหารกลุ่ม (Membership Committee) และในระหว่างลาป่วย สมาชิกควรส่งตัวแทนมาร่วมประชุมแทนในช่วงเวลานั้น
 10. เป็นความรับผิดชอบของสมาชิกที่จะหารือกับ Membership Committee ของ Chapter ถ้ามี Visitor ที่ต้องการสมัครสมาชิกและ มีอาชีพ/ธุรกิจที่อาจขัดแย้งหรือทับซ้อนกับสมาชิกของกลุ่ม การหารือควรทำก่อนที่ Visitor จะได้รับการอนุมัติให้เป็นสมาชิก หากไม่มีการโต้แย้ง Membership Committee จะถือว่า Visitor รายนั้นมีสิทธิ์โดยชอบ
 11. สมาชิกที่ต้องการเปลี่ยนประเภทอาชีพ ต้องส่งใบสมัครสมาชิก ใหม่และได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก Membership Committee สำหรับการเปลี่ยนประเภทอาชีพนั้นก่อน
 12. สมาชิกที่จะได้รับการพิจารณาต่ออายุต้องไม่เป็นสมาชิกสีดำหรือ สีแดงตามรายงาน Member Traffic Light ของ สนง.บีเอ็นไอ ประเทศไทย ณ วันครบกำหนดต่ออายุ ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น กับสมาชิก Membership Committee อาจพิจารณาให้สมาชิก ท่านนั้นพักการเป็นสมาชิก หรือพิจารณาให้สมาชิกมพันธสัญญา กับกลุ่ม โดยการทำจดหมายปรับปรุงตัว (Probation Letter) 
 13. ในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบาย และ/หรือ กฎจรรยาบรรณของบีเอ็นไอ Membership Committee ของ Chapter สามารถประกาศเปิดรับสมาชิกใหม่แทนได้ สมาชิกที่ไม่ให้ความ ร่วมมือในการชำระค่าประชุมประจำสัปดาห์ Committee สามารถ ดำเนินการออกจดหมายเตือนได้ หากกรณีไม่มี Membership Committee หรือเป็นช่วงขาดวาระการดำรงตำแหน่งมอบหมายให้ Leadership Team เป็นผู้ทำหน้าที่แทน
 14. เมื่อ Leadership Team (LT) ได้รับการแต่งตั้งต้องยอมรับข้อตกลง และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาข้อตกลง LT (Non-Disclosure) และต้องผ่านการอบรมก่อนเข้าร่วมเป็น LT
 15. หาก Membership Committee ไม่อยู่หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง ในช่วงเวลานั้น ให้มอบหมาย Leadership Team ทำการเฉพาะกิจ แทน จนกว่าจะมีการจัดตั้งขึ้นใหม่
 16. รายชื่อของสมาชิก บีเอ็นไอ มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ของการให้ Referrals และไม่ควรถูกแจกจ่าย (ผ่านอีเมล์, ไดเร็กเมล์, และวิธีอื่นๆ) ให้แก่สมาชิกบีเอ็นไอ หรือ Directors ก่อนได้รับอนุมัติ
 17. สมาชิกใหม่ทุกท่านต้องเข้ารับการอบรม Member Success Program (MSP) ภายใน 30 วัน นับจากวันเริ่มต้นสมาชิก ผู้ที่ผ่านการอบรม MSP เท่านั้นที่มีสิทธิ์เพิ่มชื่อเข้าใน “Speaker Rotation” (การนำเสนอธุรกิจ 5 นาที) หากสมาชิกท่านใดยังไม่เข้าอบรม MSP ภายใน 30 วัน หลังจากจากเริ่มเป็นสมาชิก อาชีพของสมาชิกท่านนั้นจะถูกเปิดรับโดย Membership Committee
 18. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนนโยบาย การเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆ ต้องผ่านการพิจารณาทบทวนโดย Board of Advisors
 19. นอกเหนือจากวัสดุ สิ่งพิมพ์ ของบีเอ็นไอที่จัดทำตามปกติแล้ว การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบีเอ็นไอ (เช่น โลโก้, เครื่องหมายการค้า, ชื่อ, สโลแกน, วัสดุอุปกรณ์ที่สงวนลิขสิทธิ์) ในการผลิต, จำหน่าย, ทำการตลาด, หรือประชาสัมพันธ์สินค้า หรือ บริการใดๆก็ตาม สมาชิกต้องได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษรจากบี เอ็นไอสำนักงานใหญ่หรือบีเอ็นไอในเขตภูมิภาค และสมาชิกต้องยินยอมที่จะต้องใช้เครื่องหมายการค้ามาตรฐาน ของบีเอ็นไอ เฉพาะกรณีที่อนุญาตให้ใช้ได้เท่านั้น

นโยบายการบริหาร

 1. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนสำหรับสมาชิกมี 2 แบบคือแบบ 1 ปี หรือ 2 ปี สำหรับรายละเอียดค่าสมาชิก กรุณาติดต่อเลขา/เหรัญญิกของ กลุ่ม, การชำระเงินสามารถจ่ายโดยการโอนเข้าบัญชี หรือจ่ายเป็นเช็คเพื่อเข้าบัญชี บจก. บีเอ็นไอ (ปทท)
 2. บีเอ็นไออาจเปิดกลุ่มเพื่อรองรับผู้ที่สนใจในการทำธุรกิจด้วยระบบการ แนะนำบอกต่อ ในทุกๆ พื้นที่หรือชุมชน บีเอ็นไอ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปิดกลุ่มมากกว่าหนึ่งกลุ่มต่อพื้นที่หรือต่อ เขต ซึ่งทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการในแต่ละเขตพื้นที่นั้นๆ Chapter ที่มีขนาดต่ำกว่าขนาดค่าเฉลี่ยขั้นต่ำของ BNI ทั่วโลก ในแต่ละปี จะมีเวลาในการสร้างกลุ่ม 30 วัน เพื่อให้มีสมาชิกมากกว่าค่า เฉลี่ยขั้นต่ำ หากไม่สามารถทำได้ภายใน 30 วัน BNI ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดกลุ่มและจะออก Certificate of Credit ในส่วน ของเวลาที่เหลือให้ สมาชิกสามารถเก็บไว้ใช้เพื่อสมัครเข้ามาเป็น สมาชิกใหม่ในอนาคต Certificate มีอายุ 24 เดือน และสมาชิกต้องทำตา มกระบวนการสัมภาษณ์สมาชิกใหม่ทุกประการ  หมายเหตุ : * ตัวเลขนี้จะปรับเปลี่ยนในเดือนมกราคมของแต่ละปีตามตัวเลขของ BNI ทั่วโลก
 3. ค่าต่ออายุสมาชิกควรชำระล่วงหน้า 30 วันก่อนวันหมดอายุสมาชิกหากสมาชิกไม่สามารถชำระได้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนที่หมดอายุ สมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้าตามอัตราที่กำหนด และหากไม่ชำระภายใน 15 วันหลังวันหมดอายุการเป็นสมาชิกจะหยุดลงอย่างเป็นทางการโดยระบบบีเอ็นไอ
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการชำระคืนค่าสมาชิก เอกสารแจ้งกำหนดอายุสมาชิกที่คงเหลืออยู่จะออกให้ตามคำร้องขอ
 5. ค่าสมาชิกไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้ ยกเว้นการโอนให้บุคคลในนามบริษัทเดียวกัน
 6. บีเอ็นไอมีนโยบายที่เข้มงวดในกรณีเช็คคืน ซึ่งสมาชิกมีเวลา 3 วัน ทำการแก้ไขและแจ้งสำนักงานบีเอ็นไอ ในกรณีที่เช็คไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สมาชิกต้องชำระค่าใช้จ่ายเช็คคืนขั้นต่ำ 1,000 บาท หากเช็คติคืนเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน สมาชิกท่านนั้นจะขาดการเป็นสมาชิกบีเอ็นไอทันที
 7. บีเอ็นไอเป็นระบบให้บริการทางด้านการตลาดในนาม BNI Enterprises Inc., บีเอ็นไอหรือผู้มีสิทธิ์ในแฟรนไชส์ (BNI Franchisees) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกได้ในทุกกรณี
 8. สมาชิกที่ลาออกและประสงค์สมัครเป็นสมาชิกใหม่หากระยะทาง จากจังหวัดเดิมของแชพเตอร์ที่ลาออก กับจังหวัดที่ตั้งของแชพเตอร์ ใหม่ห่างกันตั้งแต่ 250 กิโลเมตรขึ้นไปสมาชิกสามารถเข้ากลุ่มได้ โดยไม่ต้องรอ 6 เดือน **อย่างไรก็ตาม Membership Committee ต้องทำการสัมภาษณ์และปฏิบัติตามขั้นตอน การรับสมัคร สมาชิกใหม่ให้ครบถ้วนด้วย**

** หากระยะทางน้อยกว่า 250 กิโลเมตร สมาชิกต้องรอให้ครบ 6 เดือน จึงสมัครเข้าแชพเตอร์ใหม่ได้ **

คณะกรรมการที่ปรึกษาสากล

(International Board of Advisors)

คณะกรรมการที่ปรึกษาสากลเป็นผู้กำหนดนโยบายของ BNI

คณะกรรมการสากลก่อตั้งขึ้นจากสมาชิก (เช่นเดียวกับท่านที่เป็น สมาชิก) ซึ่งมาจากหลากหลายกลุ่มในบีเอ็นไอ

วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการฯนี้ คือ เป็นสื่อกลางการสื่อสาร ระหว่างสมาชิกกับ BNI สำนักงานใหญ่ หากสมาชิกมีข้อสงสัยที่ ต้องการส่งถึงคณะกรรมการสากล สมาชิกสามารถติดต่อได้ โดย ผ่านผู้อำนวยการประจำประเทศของท่าน

Member Goal Setting | Set Up Your Goal

Member Goal Setting | Set Up Your Goal

Member Goal Setting

Set Up Your Goal

สำหรับสมาชิกที่มีข้อมูลพร้อมสำหรับการจัดทำ Member Goal Setting แล้ว กดคลิกที่ภาพด้านล่าง เพื่อจัดทำ Member Goal Setting ได้เลยค่ะ

สำหรับสมาชิก ที่ต้องการทบทวนเนื้อหา ในการจัดทำ Member Goal Setting สามารถกดที่ภาพด้านล่างเพื่อทำการทบทวนเนื้อหาได้ค่ะ

Member Goal Setting | Part 1 : Needed Data

Member Goal Setting | Part 1 : Needed Data

Member Goal Setting

Part 1 : Needed Data

ขั้นตอนที่สำคัญที่สุด สำหรับการจัดทำ Member Goal Setting คือการรวบรวมข้อมูลในการจัดทำให้ถูกต้อง สมาชิก BNI Ocean สามารถเรียนรู้วิธีการในการจัดเตรียมข้อมูลได้จาก Presentation ด้านล่างนี้เลยค่ะ

Member Goal Setting | Part 2 : Calculation

Member Goal Setting | Part 2 : Calculation

Member Goal Setting

Part 2 : Calculation

หลังจากได้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจัดทำ Member Goal Setting แล้ว ขั้นตอนถัดไปจึงเป็นขั้นตอนของการคำนวณตัวเลข สมาชิกสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลยค่ะ

Member Manual – Why Business Look !!

Member Manual – Why Business Look !!

ภาพลักษณ์และการแต่งกายของสมาชิก BNI Ocean

ทำไม การเป็นนักธุรกิจสมาชิก BNI Ocean Chapter ต้องใส่ชุดสูทด้วย

ทำไมต้องแต่งตัวจัดเต็มขนาดนั้น ทั้งๆ ที่ ตอนอยู่ออฟฟิตก็ใส่แค่เสื้อยืดกางเกงยีนส์ หรือเต็มที่ก็เสื้อช็อปช่าง หรือไม่ก็เสื้อโปโลบริษัท ซึ่งก็น่าจะดูดี ดูเป็นทางการดีอยู่แล้ว ไม่เห็นจำเป็นต้องใส่สูทผูกไทด์ให้ดูยุ่งยากเลย และคนทั่วไปเค้าก็ไม่ใส่ชุดสูทกัน

หรือบางท่าน อาจมีคำถามในใจว่า เราสามารถแต่งตัวตามสบาย แล้วนั่งคุยกันชิวๆ ในเรื่องของธุรกิจกันได้หรือไม่ !!

วันนี้ ทีม NEC มีข้อคิดที่น่าสนใจ เกี่ยวกับเรื่องของการใส่ชุดสูทโดยเฉพาะ มาให้ทุกๆ ท่านได้รับชมกันในหัวข้อ ภาพลักษณ์และการแต่งกาย สำหรับนักธุรกิจ สมาชิก BNI Ocean ค่ะ